csütörtök, 01 január 2009 00:00

Maria B. Woodworth-Etter: Kérdések és válaszok az Isteni gyógyulásról

Kérdések és válaszok az isteni gyógyulásról

Mi az Isteni gyógyulás?

Az Isteni gyógyulás Isten kegyelmétek cselekedete, a Szent Szellem ereje által, ami által a fizikai test megszabadul a betegségtől és erőtlenségtől és egészségessé, erőssé áll helyre.

Van-e bármilyen ígéretünk a Bibliában arról, hogy az Isteni gyógyulás Isten népének áldása lenne?

Igen. Sok ilyen ígéret létezik. Izrael népének speciális szövetségi ígéreteként is megtaláljuk: II. Mózes 15.26: "Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, a mi kedves az ő szemei előtt és figyelmezel az ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, a melyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód."

II. Mózes 23:25: " És szolgáljátok az Urat, a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom ti közületek a nyavalyát."

Vajon a Biblia bizonyságot tesz-e arról, hogy Isten népe
valaha is élvezte ezt az áldást?

Igen. Azt olvassuk, hogy még mielőtt ez a szövetségi áldás megígértetett volna, a nép fizikai állapota tökéletes volt, ami világosan szemlélteti, hogy Istennek speciális figyelme fordul az egészségük felé. Lásd a 105. Zsoltár 37-et. Legkevesebb két és fél millióan jöttek ki Egyiptomból, és "nemzetségeikben nem volt beteges". Mózes különleges módon élvezte ezt az áldást (5. Mózes 34:7). Káleb szintén nem szokványosan megtapasztalta, hogy egészsége idős korában is megmaradt. Józsué 14:10-11. Dávid személyesen is ismerte a gyógyulás áldásait és előnyeit. (Zsoltárok 6,3; 30,3; 103,1-4.) Bármikor, amikor Izrael a szövetség feltételei szerint élt, meg volt a gyógyulás és egészség jótéteménye számukra. Zsolt. 107:20, 2; Krónika 30:20 (KJV, angolban: "a népet meggyógyította"). Ezékiásnak ugyanez a megtapasztalása volt: 2. Királyok 20:1-5.

A zsidókon kívül másnak is megígérte ezt az áldást?

Igen. Próféciában van megadva, mint megváltási áldás, ami minden más evangéliumi, Krisztuson keresztüli áldás is, zsidónak és pogánynak egyaránt fel van ajánlva (Galata 3:27-29).

Mit mond a prófécia az Isteni gyógyulásról?

Többet írnak erről a próféciák, mint amennyire jelenleg időnk van elolvasni, de egy párat idézni fogok, és a nagyobb részét elolvashatod pihenőidődben.

"Akkor a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak, Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve"
Ésaiás 35:5-6.

Erre a próféciára Jézus maga hivatkozik a Máté 11:5-6-ban, ahol naponta beteljesedett ez a prófécia:

"A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak, és a siketek hallanak; a halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangélium hirdettetik"

Egy másik nagyon világos prófécia található az Ésaiás 53:4-ben:

"Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!"

Az ihletettség eme csodálatos hangjának beteljesedése a Máté 8:17-ben található:

"Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket."

Minden megbízható fordítás egyetért abban, és a legkimagaslóbb Hébert tudósok is, mint pld. Barnes, Magee, Young és Leeser, hogy az Ésaiás 53:4 szó szerint megegyezik a Máté 8:17-tel. Láthatjuk ezért, hogy a későbbi közvetlen utalás a korábbira. Azután, az üdvösség és gyógyulás gyönyörű próféciája található a következő versben (Ésaiás 53:5):

"És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg."

Ezek a próféciák mind Jézus megváltói munkájára mutatnak, melynek középpontja a Kereszt. Péter apostol a fent idézett igeverset a következőképpen idézi:

"Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: a kinek sebeivel gyógyultatok meg."
I Péter 2:24.

A következő referenciák segítenek majd neked meglátni, hogy több mindent is ír a prófécia a gyógyulásról: Ésaiás 42:7, Ésaiás 61:1, beteljesedve: a Lukács 4:18-21-ben. Prófécia a Malakiás 4:2-ben, beteljesedve a Máté 4:16-ban, Lukács 1:78-79-ben. Mindezek be lettek töltve a megváltásban.

Hiszel abban, hogy a Biblia az Isteni gyógyulást
megváltói áldásnak mondja?

Igen. Nem látod, mennyire világossá teszik ezek a próféciák ezt, és a z újszövetségi betöltésüknél visszamenő idézetek? Jézus minden részletet tekintve az életében, szolgálatában, halálában és feltámadásában egyaránt a megváltási tervnek megfelelően cselekedett. Szavai és tettei isteni kifejezései ennek a megváltói tervnek, és tisztán láthatjuk, hogy a test gyógyulása egyenlő helyen áll a lélek gyógyulásával. Mindkettő ugyanúgy nyerhető el: engedelmesség és hit alapján.

Lehetséges, hogy egy személy birtokolja az üdvösséget,
de a gyógyulást viszont nem?

Igen, lehetséges. Noha mindkettő hit által működik, de lehetséges, hogy nem ugyanolyan fajta hit cselekedete által. Jézus az lesz nekünk, amivé a hitünk teszi.

Jézus mindenkit meggyógyított?

Igen, mindenkit, aki hittel jött hozzá. Olvasd el a Máté 4:23-24-et és a Máté 12:15-öt.

De nem úgy látszik, hogy volt hitük, igaz?

Igaz. Ha elolvastad az említett idézeteket, láthatod, hogy az emberek "jöttek hozzá" gyógyulásért és "követték Őt". Názáretben, a saját városában, ahol felnevelkedett, nem tudott nagy munkát végezni az emberek között, a hitetlenségük miatt. Kapernaumban, ahol a legfantasztikusabb gyógyulások egy része történt meg, az emberek hittek. Krisztus és az apostolok szolgálatában legkiemelkedőbb gyógyulási esetei közül 19-ből 12-nél van szó a hitről. A többi is elég világosan van említve ahhoz, hogy lássuk, minden esetben a hit hozta meg a gyógyulást.

Vajon Jézus nem csupán önkényesen gyógyított, azért,
hogy Istenségét megmutassa?

Nem. A megváltás törvénye szerint gyógyított, és mivel a szenvedő emberiség felé hatalmas irgalmassága van. Máté 14:14

Nem szűnt-e meg a gyógyulás, miután Jézus befejezte földi szolgálatát?

Nem. Az apostolok szolgálatában még csodálatosabban megmutatkozott Pünkösd napja után. Apcsel 5:12,16; 3. 1-16; 14. 8-10; 9. 17, 18; 8. 6-8; 19. 11, 12; 14. 19, 20; 9. 33-35; 9. 36-42; 20. 8-12; 28. 3-6, 8. Ez nyilvánvalóan bizonyítja, hogy az Isteni gyógyulás megváltói áldás a Szent Szellem teljes kitöltésével együtt.

De nekünk azt tanították, hogy ez csupán az evangélium
korai szakaszában volt igaz. Hogy van ez?

A Biblia nem tanít ilyet.

De nem tanítja-e azt, hogy "amikor a teljesség eljön,
a rész szerint való eltöröltetik."? I. Korintus 13:10 Hogy van ez?

Ez az Ige nem utal az Isteni gyógyulásra vagy a megváltási áldások bármelyikére, hogy ebben a korszakban nem működnének. Ha volt valaha ebben a korszakban olyan idő, amire az evangéliumi áldások teljes birtoklásával és megnyilvánulásával kapcsolatban azt mondhatjuk, hogy "eljött a teljesség", az csak a Pünkösd lehet, amikor a Szent Szellem eljött; de ez után az üdvösség és gyógyulás hatalmas tetteit látjuk, és semmilyen értelemben sem "töröltettek el", sőt, hatalmasan növekedtek. Tehát láthatod, hogy az "eltöröltetik" - doktrína nem bibliai alapokon nyugszik. Addig, míg a kegyelem korszaka tart, addig a kegyelem áldásai érvényesek lesznek bárkire, aki akarja.

Nos, tehát mikor lett elvéve az Isteni gyógyulás?

Isten terve szerint soha nem lett elvéve.

Úgy érted a kezdeti egyházban ez működő gyakorlat volt?

Bizonyosan. A történelem mutatja, hogy sok évszázadon keresztül nem létezett másfajta gyógyítás az egyházban.

De mi lett később?

Ugyanaz, ami minden más evangéliumi igazságot is kiszorított: az aposztázia babonái és hitetlensége. De Istennek hála, a sötétség már a múlté és az Igazságosság Napja és Gyógyulás a szárnyai alatt fénylik üdvösséget és egészséget mindenkinek, aki elhagyja régi doktrínáit, hitvallásait és babonáit, és visszatér az apostoli alapra, Isten Igéjére.

De honnan tudhatom, hogy még mindig Isten akarata a gyógyítás?

Ugyanúgy tudhatod, mint ahogy azt is tudod, hogy az Ő akarata, hogy megmentsen az Ő Igéje által. Az Ő Igéje az Ő akarata.

De lehet, hogy az az akarata, hogy ne gyógyítson meg engem.

Isten Igéjén kívül találsz csupán alapot egy ilyen következtetésre, mivel a Biblián belül nincs más a gyógyulásról csupán olyan kijelentések, amelyek megegyeznek áldott Igénkkel: "Ő vette magára erőtlenségeinket és hordozta (el) betegségeinket." Gyakran azok az emberek, akik azzal érvelnek, hogy talán nem Isten akarata, hogy meggyógyítsa őket, ugyanakkor gyógyszert szednek és minden lehetséges emberi próbálkozást igénybe vesznek azért, hogy jobban legyenek. Miért ez az ellentmondás? Miért birkózzunk Isten akarata ellen? Ha nem az Ő akarata hogy meggyógyulj, akkor halj meg. Ne harcolj Isten ellen.

De a betegség nem Istentől jövő áldás?

Nem. Sohasem Istentől jön, kivéve megengedő értelemben, ugyanúgy, mint ahogyan a kísértés is. És a betegség sohasem áldás számunkra, csupán annyira, mint amennyire bármely másik kísértés vagy próbaáldásnak mondható. Az áldás a szabadulásban és a gyógyulásban van. Minden személy, aki valaha megtapasztalta Isten gyógyító érintését, tudja milyen áldás ez a lélek számára is. A betegség és a test abnormális állapota nem lehet Istentől származó áldás.

Ha nem Istentől ered, akkor honnan?

Az ördögtől ered, és Jézus földi szolgálata alatt mindenkor úgy is bánt vele, mint az ördög munkájával. Isten Igéje világosan tanít minket arra, hogy az ördög a betegség szerzője. Olvasd el a János 2:7-et. Lukács 13:16 és Apcsel. 10:38-at.

De nincsenek talán más igék arra, hogy a betegség Istentől jön?

Csupán megengedő értelemben.

(Ford: Lengyel Gáborné, 2007)


 
Megjelent: 3692 alkalommal