kedd, 21 augusztus 2018 03:30

Watchman Nee: IMA – SZOLGÁLAT

Tegyük fel pl., hogy egyedül vagy egy szobában, amelyben asztal, néhány szék, padló és mennyezet van. Mindezek a tárgyak egyáltalán nem korlátozzák cselekvésedet. Nos: Isten mindenható, mindent megtehet. Ha a földön csak élettelen dolgok volnának, illetve szellem nélkül valók, Isten korlátlanul megtehetné, amit akar. Egy napon azonban megteremti az embert. Az ember egészen más jellegű teremtmény, mint egy kő vagy fadarab. Az ember nem olyan, mint az asztal vagy a szék. Ezek nem állhatnak ellen Isten akaratának, ha ide vagy oda óhajtaná tenni azokat. Az embernek azonban szabad akarata van. Maga dönthet, kíván-e Istenre hallgatni, vagy sem, mert Isten nem olyannak teremtette, hogy kénytelen legyen hallgatni Rá.

document word

 

Watchman Nee: IMA – SZOLGÁLAT

document pdf

 

Watchman Nee: IMA – SZOLGÁLAT

hétfő, 17 április 2017 23:18

Watchman Nee: Az elragadtatás

Ahhoz, hogy megértsük a Máté 24. és 25. fejezeteit, alapvetően szükséges, hogy világos ismeretünk legyen az elragadtatás témáját illetően. Mert ez az egyik legfontosabb kérdés ebben az utolsó órában. Sajnos, sokan vannak, akik ezt nagyon félreértelmezik. Az „elragadtatás” ugyanaz, mint a János 14:1-3-ban a „kapni, fogadni” szó. Nem azt a gondolatot jelenti, hogy „felkapaszkodni” a mennybe, hanem azt, hogy az Úr fogad be bennünket a mennybe. Tehát az elragadtatás egy sajátos kifejezés, amely azt jelöli, hogy Ő fogad bennünket magához az Ő közeli visszajövetelekor.

A hívők között különböző látások vannak az elragadtatásról. Egyesek azt mondják (1), hogy a megváltottak egész testülete elragadtatik a Nagy Nyomorúság előtt; mások úgy hiszik (2), hogy a megváltottak egész testülete át kell, hogy menjen a Nagy Nyomorúságon, mielőtt elragadtatnak; míg megint mások úgy vélik (3), hogy a megváltottak egy része elragadtatik a Nagy Nyomorúság előtt, egy részük pedig majd a Nagy Nyomorúság után ragadtatik el.

document pdf

 

Watchman_Nee_-_Az_elragadtatas.pdf

vasárnap, 22 szeptember 2013 00:00

Watchman Nee: HIT ÁLTAL ÉLNI

„Sokan panaszkodnak lelki hullámzásaikról: olykor úgy érzik, kiszáradtak, és hiányzik a lelki éleslátásuk - máskor viszont boldogok és emelkedett a hangulatuk; olykor mintha sötét verem¬be zuhantak volna, máskor magas hegy tetején érzik magukat, ami a teljes szabadságot jelenti. Szeretnék végleg legyőzni a bágyadtságot, és tartósítani az emelkedett hangulatot, szeretnének mindig boldogok lenni, ha ez lehetséges lenne, életüket végig hallelujáznák. Életük azonban nagyon is ingatag, mélységekben és magasságokon hányódnak.”
 
szerda, 14 augusztus 2013 00:00

Watchman Nee: Szabadulás

„Miután hitre jutottunk az Úrban és elfogadtuk Őt Megváltónknak, azonnal meg kellene tapasztalnunk a bűnből való szabadulást is. Sajnos, nem sok hívő tapasztalta meg, ellenkezőleg, sokan azt tapasztalják, hogy beleragadtak a bűnbe. Kétségkívül megmenekültek, Istené lett az életük és övék az örök élet. Nagy problémájuk viszont az, hogy gyakran kell küszködniük a bűnnel. Hitre jutottak az Úrban, mégis állandóan bűnökkel hadakoznak. Ezért azután nem is képesek úgy szolgálni az Úrnak, ahogyan tulajdonképpen szeretnének. Fájdalmas minden hívőnek, hogy a bűn újra meg újra legyőzi - hiszen az Istentől nyert világosság érzékenyebbé tette lelkiismeretét, úgyhogy világosabban tudja érzékelni, mi is a bűn. Valahányszor vétkezik, keservesen éli meg bűnösségét, és undorodik önmagától. Ezek nagyon keserves megtapasztalások!” Forrás: www.szaboferenc.hu
 
Watchman Nee 1939-40-ben elmondott igehirdetéseiből olvashatunk itt néhányat, ezekben az igehirdetésekben Nee testvér arról beszélt, mit is jelent számunkra az, hogy Krisztus a mindenünk. Isten nem különféle dolgokat adott nekünk, hanem Krisztust, akiben megkaptunk mindent, amire szükségünk van.
 
hétfő, 11 április 2011 00:00

Watchman Nee: Kincs cserépedényekben

Közvetlenül megtérésem után volt egy elgondolásom arról, hogy milyen egy keresztyén, és mindent elkövettem, hogy én is ilyen legyek. Azt gondoltam, hogyha elérem azt a szintet, amelyet elgondoltam, akkor tökéletes leszek. Tökéletességre törekedtem, de hogy mi a tökéletesség, azt magam döntöttem el. Azt gondoltam, hogy a tökéletes keresztyénnek mosolyognia kell reggeltől estik, és ha könnyet találejteni, akkor oda a győzelem. Úgy véltem, hogy az igazi keresztyénnek igen bátor embernek kell lennie, nem szabad félnie, bármi történjék is.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

William Booth: Ki törődik velük?

Egyik legutóbbi utamon, amint a kocsim ablakán bámultam kifelé, a körülöttem élő tömegek állapotáról kezdtem el gondolkodni. Gondtalanul éltek az Isten ellen való nyílt és szégyentelen lázadásban, és nem gondoltak az örökkévaló sorsukra. Ahogy kifelé néztem az ablakon, mintha mindnyájukat láttam volna ... emberek millióit körülöttem, akik az élvezeteknek és az ivásnak adták magukat, láttam a táncukat és zenéjüket, ügyeiket és aggodalmaikat, politikájukat és problémáikat. Tudatlanok - sok esetben szándékosan tudatlanok - más esetekben pedig mindent tudnak az igazságról és mégsem törődnek vele. De mindegyikőjük, az egész tömeg, halad az Isten trónja felé, a káromlásaikban és ördőngősségeikben. Amíg elmém ezzel volt elfoglalva, látomást láttam.

Láttam egy sötét és viharos óceánt. Fekete felhők csüngtek felette súlyosan, időnként éles villámok cikáztak keresztül rajtuk, és hangosan mennydörgött, a szelek üvöltöttek, a hullámok felemelkedtek és habzottak, feltornyosultak és aztán szétoszlottak, hogy aztán újra felemelkedjenek toronymagasan és újra leomoljanak.

csütörtök, 01 január 2009 00:00

Watchman Nee: A lélek rejtett ereje

Mikor 1924-ben először hívtam fel Isten gyermekeinek figyelmét a lélek és a szellem közti különbségre, sok jószándékú testvér úgy vélte, csupán kifejezésbeli különbségről van szó, amelynek nincs jelentősége. Nem látták, hogy nem a szó a lényeg, hanem az a fogalom, amit takar. A szellem és a lélek két teljesen különböző szerv: az egyik az Istené, a másik az emberé. Akármilyen névvel illetjük is őket, lényegükben eltérnek egymástól. A hívő ember számára veszélyes, ha összekeveri a kettőt, és annyira eltévelyedik, hogy elfogadja a gonosz szellemeknek Isten munkája megrontására irányuló csalását.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

William Guthrie: A keresztyén ember öröksége

William Guthrie, Skócia egyik legelmélyültebb, legtehetségesebb lelkésze, őseinek vidéki kastélyában Pitforthyban, Angus megyében született, 1620-ban. Ősi, tiszteletre méltó család sarja. A család az igazság és az istenes dolgok iránti érdeklődését mutatja, hogy a gyerekek közül négyen korán a lelkészi hivatásnak szentelték életüket... William a legidősebb volt e kiváló testvérek között. Rendkívüli képességei már korai sikeres tanulmányaiban megnyilatkoztak, de csak főiskolára kerülve szerzett bensőséges és üdvözítő ismereteket az isteni igazságról, amely lehetővé tette számára, hogy átadja lelkét Istennek mint üdvössége Istenének, és hogy a lehető legjobb szakképzettséggel írjon elő gyógymódokat azokra a lelki betegségekre, amelyekről tudomást szerzett.
 
csütörtök, 01 január 2009 00:00

Wesley János élete és tanítása

1. Ki ez az ember, aki a megtérésekor talán minden idők legnagyobb ébredését indította el (legalábbis Angliában), amely gyakorlatilag megszakítás nélkül a haláláig, vagyis kb. 50 éven át tartott? Wesley (nálunk a "vezli" ejtésmód a gyakoribb, bár "veszli"-nek is ejtik) egy anglikán lelkészházaspár 15. gyermekeként született meg házuk kigyulladása és erős akaratú szüleinek kibékülése után. Nagyapja és dédapja is puritán lelkész volt. A puritánok ugyanakkor lelki elődei is voltak, s részben alighanem az ő több évszázados kitartó és komoly munkájuk gyümölcsét aratta le. Anyja, Zsuzsanna a nonkonformisták Páljának nevezett dr. Samuel Annesley 25. gyermeke volt, de 13 éves korában teológiai meggondolásból elhagyta szüleinek szigorú kálvinizmusát, és az anglikán egyház kötelékébe lépett. Naponta 6 órán át oktatta gyermekeit, és férje távollétében 200 gyülekezeti tagnak tartott imaórákat a konyhájukban. Mihelyt a Wesley gyerekek elérték az egyéves kort, megtanulták, hogy féljenek a vesszőtől, és csak titokban, csendben hullassák könnyeiket. "Először is le kell győzni az akaratot, és ki kell fejleszteni az engedelmesség iránti készséget - írja Zsuzsanna. - Ha egy gyermek magatartását korrigálni kell, akkor le kell győzni akaratát, és ez nem nehéz, ha nem vált makaccsá a túlzott engedékenység következtében. Ha azután a gyermek akaratosságát megtörtük, és az megtanulta tisztelni és félni szüleit, akkor más sok balgasága, gyermekessége felett szemet hunyhatunk." Lehet, hogy ez a módszer hozzájárult Károly másoktól való túlzott függéséhez, de bátyját, Jánost nem tette gyenge akaratúvá - kevés ember tudta nála jobban elfogadtatni akaratát másokkal, sokszor a metodisták egész konferenciájával is. A szülők hamar észrevették, hogy Jánosban valami különös lakik. "János semmit sem tesz anélkül - még elhamarkodottan sem -, hogy azt meg ne tudná indokolni" - írta apja. Hatéves korában az epworthi gyülekezet tagjai - akik állandóan hadakoztak a lelkész apával - felgyújtották a paplakot, amely teljesen leégett. János hajszál híján ott veszett, s anyja ettől kezdve "tűzből kikapott üszöknek" nevezte őt (Zak 3,2) - innen az egyetlen magyar nyelvű Wesley-életrajz címe (Garth Lean, 1964).