Elemek megjelenítése címkék szerint: V

Mi tudjuk, hogy a hit hallás által jön a Róma 10,17 szerint, a hallás pedig Isten beszéde által. Tehát, Isten beszéde valójában az alapja a mi hitünknek. A Példabeszédek 2,6-ból tudjuk, hogy az Úr ad bölcsességet és az ő szájából értelem és tudomány származik, úgy hogy a bölcsesség is Isten beszédéből jön és meg akarom mutatni nektek ma este, hogy a kapcsolat is, a János 17,3 szerint: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust.”

hétfő, 13 július 2015 00:00

Váradi Norbert: Kijövünk a pusztából erővel

Magyarországon az egyház jelentős része már hosszú ideje a túlélésre van berendezkedve. Ez abból fakad, hogy a keresztények közül a hit tekintetében sokan csalódásokon mentek át, mivel kívánságaik nem teljesedtek be. Az ige azonban arra tanít minket, hogy vágyaink és kívánságaink folyamatos táplálása helyett, Isten ígéreteibe kell kitartó hittel belekapaszkodnunk ahhoz, hogy szellemi pusztaságunkból megváltozott jellemmel és erővel tudjunk kijönni.

„Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott;

Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.”

(II. Péter 1,3-4)

 

Ez az igehirdetés 2015 július 11-én hangzott el Budapesten.

csütörtök, 29 január 2015 00:00

Várkövi Krisztián: Jézus, a szövetséges

Dátum: 2015. január 19. | Helyszín: Aratás gyülekezet |

A Biblia hiteles dokumentum, amely a szövetségek Istenét mutatja be számunkra. Az örökkévaló Isten Jézus Krisztus által örökkévaló szövetség ajánlatával fordult az emberiség felé, melynek elfogadása az embert az Ő királyságába vezeti. Az ember felelőssége az, hogy Isten kezdeményezésére hogyan reagál. Ha hittel, bizalommal fogadjuk el Isten kinyújtott kezét, akkor nem kell többé szégyenkeznünk a bűn miatt és felemelt fejjel vallhatjuk: Jézus a legfőbb szövetségesünk. „És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki, hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” Jn.3,14.

szerda, 20 augusztus 2014 00:00

Váradi Norbert: Felemelkedés

Isten Izraelt fel akarta emelni minden nemzet fölé, hogy aztán Izraelen keresztül létre hozza a Földön az uralmát. Ez az egyházra is vonatkozik, hiszen az Efézusi levél szerint mi is fel lettünk ültetve Krisztussal a Mennyekbe. Isten rajtunk keresztül akarja a királyságát megvalósítani ezen a Földön és ezt úgy teszi, hogy ehhez előtte az övéit fölemeli a maga szintjére. Ez először a bensőnkben történik meg, majd ez a szellemi valóság idővel megnyilvánul a fizikai világban is, ez Isten királyságának a megnyilvánulása. A keresztények nagy többsége nagyon nehezen, sőt, inkább egyáltalán nem tudja befogadni ezt az igazságot, viszont ha nem fogadjuk el Isten velünk kapcsolatos tervét, akkor nem lesz áttörés és ébredés.

A tanítás 2014-ben hangzott el az Aratás Gyülekezete nyári táborában

Az ember rendeltetése földi létében Isten keresése. Ha ezt nem teszi meg, akkor célt téveszt földi sorsában, azaz bűnbe esik. Ádám bukásakor az emberiség elvesztette az Istennel való kapcsolatát, így a halál és bűn fogságába került. A bűn megfosztja az embert Isten jelenlététől és attól, hogy megtalálja élete lényegét. Jézus Krisztus azért jött el a földre, hogy helyreállítsa mindezeket. Az áldozatának célja az, hogy megszüntesse az igazságon alapuló ellenséges viszonyt Isten és ember között. Ennek felismerésére isteni bölcsességre van szüksége mindenkinek. „Mi egy keresztre feszített Krisztust hirdetünk, aki a zsidóknak ugyan botrány, a nemzeteknek pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, mind zsidóknak, mind görögöknek Krisztus: Istennek hatóereje, és bölcsessége, mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél és az Istennek a gyöngesége erősebb az emberek erejénél.” 1Kor 1:23-25

Ez a prédikáció Budapesten, az Aratás Gyülekezetben 2013. december 14-én hangzott el.

péntek, 08 június 2012 00:00

Várkövi Krisztián: A hegyi beszéd világképe

Jézus Krisztus beszédeinek élére Isten királyságának alaptörvénye: a "Hegyi Beszéd" került. A Hegyi Beszédet olvasva, egyre többen rádöbbennek annak nem is sejtett kincseire. Bár tudjuk, hogy Krisztus misztériuma messze meghaladja emberi értelmünket, legfőbb vágyunk mégis az, hogy Jézus tanítása bevilágítsa és átváltoztassa jelen életünkben gondolkodásunkat. Az idők folyamán bizonyítottan, minden kor és kultúra embere számára Isten királyságának kimeríthetetlen gazdagságú alapokmányának tekinthető.

Természetesen ez az üzenet sem prófécia, hanem igehirdetés, gyakorlatilag folytatása az azonos című igehirdetés első részének, melyet Nochta Pál mondott el. Váradi Norbert a jelennel kapcsolatos látását és a jövővel kapcsolatos benyomásait mondja el, de ez az üzenet még sem prófécia, hanem igehirdetés, amely 2011 Március 14-dikén hangzott el Vácdukán.

Az eklézsiában egy sajátos progresszív tényezőt látunk, ún. szellemi elaléltságot. Ennek következményeként Isten királyságának nagy horderejű faktora ködben marad, és sokaknál értékesebbnek tűnik a megrekedt vallás vagy a jelenvaló világkorszak adta hedonizmus. Amikor egyre jobban keresed, foglalkozol a királyság eljövendő új korszakával, több felismerésed lesz annak lényegéből, céljaiból. Az ember mindig abból veszi az erőt, reményt amire néz. Ha erre a világra vagy a vallásra nézel, akkor nem jöhet létre az új korszak benned, általad. „Az Isten országa nem szemmel láthatólag jő el. Sem azt nem mondják: íme, itt, vagy: íme amott van, mert az Isten országa tibennetek van.” Luk 17:21

Ez az igehirdetés 2012 június 10-dikén hangzott el az ózdi Maranatha Gyülekezetben.

kedd, 30 október 2012 00:00

Váradi Norbert: Isten hite bennünk

A mostani korszaknak a központi üzenete a hit. Ezt a hitet nem mi gerjesztjük magunkban, sőt erre nem is vagyunk képesek, mert a valódi hit, Isten igéjének a hallásából származik vagyis a prédikált igéből nekünk kell a szellemünkben meghallanunk Isten szavát. A hit tulajdonképpen nem más, mint Isten bizalma bennünk. Isten a saját hitéből egy bizonyos mértéket a mi szívünkbe helyezett akkor, amikor szellemi füleinkkel meghallottuk az ő szavát. Ez a hit aztán olyan mértékben növekszik bennünk, amilyen mértékben engedelmeskedünk az Úrnak és ez a bennünk lévő hit győztesen visz át minket minden válságon. Sajnos a mostani kereszténység jelentős része ezt a valódi hitet megtagadta és helyette inkább a különféle egyházi struktúrák építésével és üres vallásos gyakorlatok bemutatásával foglalatoskodik. Igehely: Lukács 18,2-8 1Korintus 1,22-23

Ez a tanítás 2012 október 20-dikán hangzott el Őrbottyánban.

csütörtök, 02 február 2012 00:00

Váradi Norbert: Cél az atyaság!

Dátum: 2012. január 28. Helyszín: Mezőkövesd. Minden áldás alapja, Ábrahám áldása. Amikor egy generáció nem tiszteli, nem értékeli Ábrahám áldását, akkor az áldás nem lesz adaptálható. Tulajdonképpen szellemi és erkölcsi zsidóvá kellene válni a szív körülmetélése folytán. Amikor ezt nem látjuk be, a gyülekezetek megrekednek, vagy a férfiak bezárják a szellemi nyitottságukat, képességüket, majd testivé válnak, így nem tudnak belefolyni a gyülekezeti életbe. Ő olyanokat keres, akik hajlandóak megfizetni az áldás árát azért, hogy megtanulják, hogyan válhatnak férfiakká, erőteljes vezetőkké, atyákká, akiket Isten emel majd fel.